...

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Johannesberg s.r.o., Školní 292 , Mirošovice 251 66, IČO: 26197065 (dále jen „Společnost“).

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů je Společnost. Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec Společnosti, externí poskytovatel účetních služeb, právních služeb, daňový poradce, poskytovatel poštovních, přepravních, zásilkových služeb, jejichž totožnost bude subjektu údajů sdělena na vyžádání. Z důvodu oprávněného zájmu může Správce zpřístupnit poskytnuté osobní údaje pověřeným smluvním partnerům v oblasti IT služeb a technologií, BOZP, marketingových služeb, poradenských služeb, certifikačních služeb, jejichž totožnost bude opět na vyžádání sdělena.

Subjekt osobních údajů

Subjektem osobních údajů je osoba, poskytující souhlas s jejich zpracováním.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tento souhlas je Subjektem osobních údajů dán při zaslání poptávky, potvrzení objednávky dodávaného zboží či služby, při uzavření smlouvy v písemné podobě nebo zasláním na některou elektronickou nebo poštovní adresu Společnosti uveřejněných na www.johannesberg.cz.
V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“), souhlasím jako Subjekt osobních údajů se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých Společnosti.
Souhlasím s tím, aby Johannesberg s.r.o. zpracovávala a využívala mé osobní údaje (např. kontaktní a osobní údaje, jako je datum narození, povolání, odbornost, e-mailovou adresu, tel. kontakt, apod.) pro plnění smlouvy i pro potřeby péče o zákazníky a pro zasílání vybraných sdělení o produktech a službách, jakož i pro účely marketingového průzkumu.

Kategorie osobních údajů a účel jejich zpracování

Dále uvedené osobní údaje bude Společnost shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:
• pro účely uzavření smluv a plnění již uzavřených smluv, pro zasílání upozornění a oznámení týkajících se obchodního případu budou zpracovány jméno a příjmení, data narození, rodná čísla, profese, IČ: DIČ:, popřípadě obchodní firma, kontaktní adresa (ulice, číslo popisné/orientační, město, PSČ, stát), kontaktní osoba, e-mailová adresa a telefonní číslo, ID DS, bankovní spojení
• pro účel registrace k rozšířeným funkcím webových aplikací budou zpracovány titul, jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, kontaktní adresa (ulice, číslo popisné/orientační, město, PSČ, stát), e-mailová adresa, ID DS, telefonní číslo, druh poptávky, objednávky,
• pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení služeb, včetně zasílání informací o nabízených produktech, službách a novinkách v oboru, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, budou zpracovány jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, kontaktní adresa (ulice, číslo popisné/orientační, město, PSČ, stát), e-mailová adresa, telefonní číslo, druh oboru a objednávky či poptávky,
• osobní údaje budou dále zpracovávány za účelem plnění zákonných povinností vyplývajících z platných právních předpisů - zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zákon č. 455/1991 Sb. živnostenský zákon, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, budou zpracovány jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, , IČ:, DIČ:, kontaktní adresa (ulice, číslo popisné/orientační, město, PSČ, stát), e-mailová adresa, ID DS, bankovní spojení k registrovanému účtu u správce daně.

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Společnost bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou, obvykle po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, pokud příslušné zákony nevyžadují dobu delší. Výjimkou může být uchování osobních údajů pro obchodní a marketingové účely.

Způsob zpracování a uchování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovány prostřednictvím počítačů a počítačových programů; u vydaných listinných dokumentů nezbytných pro plnění smluvního vztahu budou uchovávány i v písemné podobě.
Společnost prohlašuje, že při poskytování služeb v rámci jejího podnikání nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR. Subjekt údajů řeší objednávku vždy přímo s pracovníkem Společnosti a není tak součástí automatizovaného rozhodnutí. Informace o zpracování a vyjádření Souhlasu se zpracováním osobních údajů jsou uvedeny pro potřeby na webových stránkách společnosti www.johannesberg.cz.
Společnost prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Poučení: práva Subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako Subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo
a) požadovat po Společnosti informaci, jaké osobní údaje o Subjektu údajů Společnost eviduje,
b) vyžádat si u Společnosti přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
c) požadovat po Společnosti výmaz těchto osobních údajů, tento výmaz Společnost provede, nebude-li v rozporu se zákonem nebo oprávněnými zájmy Společnosti,
d) na účinnou soudní ochranu, pokud má Subjekt údajů za to, že jeho práva podle GDPR byla porušena v důsledku zpracování údajů v rozporu s GDPR,
e) na přenositelnost údajů,
f) požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
g) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
h) vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu Společnosti.
Jako Subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat
a) zasláním dopisu na kontaktní adresu Společnosti,
b) zasláním emailu na adresu info@johannesberg.cz
Jako Subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDPR.
Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Společnost prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle Subjektu údajů, jehož obsahem je svolení Subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

TOP
w

Potvrzení věku

Kliknutím na tlačítko Ano potvrzuji, že jsem starší 18 let. Prodej alkoholu do 18 let ZAKÁZÁN!

nebo

Košík

Košík je prázdný

Celkem
Kč0.00
0
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.