Z vinařských apokryfů

Z připravované knihy Vinařské apokryfy Jaroslava Maliny se nám podařilo získat apokryf o Johannesbergu, rádi poskytujeme fandům naturálních vín z Johannesbergu malou ochutnávku z této knihy.

 

Johannesberg

 

„Celý život pil jsem jenom vodu,

jako Kristus nepodlehl jsem ani nejďábelštějšímu svodu.

 

Považuji však za svoji životní kliku,

že jsem na Johannesbergu poznal kapitána Kliku

a okusil jeho blahověstné kvevri-víno ze Zaječí,

od té chvíle jsem obklopen jen jeho péčí!

Požívám je stylově ze starověkého kyliku.

 

Byl bych schopen utancovat Salome i s Herodiadou,

tak tak jako vždy víno vítězí nad vodou.

 

Za velkou milost děkuji svému Pánu,

nebudu se už vracet k vodám Jordánu.“

Jiří Neuwirt, Snové vidiny Jana Křtitele

Jiří Neuwirt, Snové vidiny Jana Křtitele po požití nemírného množství kvevri-vína v Zaječí, 2023, kolorovaná kresba, 40 × 28 cm.

 

Johannesberg (z němčiny), Janova hora; místní název návrší a vinařství s penzionem ve vinařské obci Zaječí. Majitelem Vinařství Johannesberg je Jiří Klika, kapitán Boeingu 777, odborným poradcem je enolog a vinařský konzultant Milan Sedláček.

Jan Křtitel (Jan, hebrejsky Jóchánan, „Bůh je milostiv“, asi 5 př. n. l. – kolem 30 n. l.), novozákonní prorok. V řece Jordánu křtil vodou kajícníky, které káral za jejich hříchy a připravoval je na příchod spasitele; pokřtil i Ježíše Krista. Byl uvězněn Herodem Antipou, jemuž vytýkal manželství s Herodiadou, ženou jeho bratra Filippa. Na rozkaz královny Herodiady byl popraven, exekuci údajně předcházela Herodianina intrika s dcerou Salome. Salome (hebrejsky Šalome, „pokojná“), podle tradice dcera Herodiady a Heroda Filippa, tančila před tetrarchou Herodem Antipou a tolik se mu zalíbila, že jí slíbil dát, o cokoli požádá. Na popud své matky královny Herodiady ho požádala o hlavu uvězněného Jana Křtitele. Herodes se zdráhal, ale nakonec dal Jana usmrtit a jeho hlavu přinést na stříbrné míse.

kylix (-ku), ve starém Řecku mělká malovaná číše na víno, na nízké noze s mírně pozdviženými horizontálními uchy.

Zaječí (okr. Břeclav), vinařská obec v okrese Břeclav v Jihomoravském kraji; dnes zde žije přibližně 1 500 obyvatel. Lokalita byla osídlena již v pravěku, první písemná zpráva pochází z roku 1222, kdy je zmiňován kostel sv. Jana Křtitele; kostel je opevněný, přístupný podzemní chodbou z fary. Na jižním cípu dnešní obce byl ve 13. století zbudován hrádek drobné šlechty. Na opevněném areálu bylo postaveno několik staveb většinou dřevěných, z nichž obytná byla vícepodlažní. Obvod byl chráněn dřevěnou hradbou. Vstup z předhradí vedl dřevěným mostem přes příkop.